Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Status


Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1.      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2.      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3.      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.),

4.      ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z póź. zm.),

5.      ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.),

6.      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

7.      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

8.      ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375),

9.      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

10.  ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

11.  innych aktów wynikających z przepisów prawa.

Data publikacji
2014.12.18 14:39:54
Data zmiany
Opublikował
Izabella Kliczek
Zmienił
Udostępnił
Izabella Kliczek
Ilość zmian
Autor
Izabella Kliczek
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
346