Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie remontu linii 110 kV Kozienice-Garwolin


Garwolin, dnia 05 lutego 2014 r.

KS. 6220.20.2013

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Garwolina

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie linii 110 kV Kozienice – Garwolin (obejmujący odcinek od słupa nr 132 – włącznie od działek nr 1288, 1289 – do słupa nr 136 – włącznie z działką nr 3035)”, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie Opinią Sanitarną nr ZNS.4510.1.2014 z dnia 02. 01. 2014 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem nr WOOŚ-II.4210.1772.2013.MŚ z dnia 24. 01. 2014 r. umorzył postępowanie w przedmiocie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią wyżej wymienionej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta Garwolin ul. Staszica 15, pok. nr 31 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zawiadomienie stron o powyższym następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolin.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publikacji
2014.02.05 15:16:39
Data zmiany
2014-05-07 10:06:13
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
3
Autor
Artur Michalik
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2014.02.05 do 2014.02.19 
Ilość odwiedzin
643