Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina


W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817z późno zm.) oraz Uchwałę nr XLVIII/278/20l7 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Garwolina do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej.

Data publikacji
2017.12.07 15:11:54
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
0