Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Kliknij aby przygotować i złożyć deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 5 minut

Wypełnij Deklarację on-line.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana .

Wzory deklaracji określa Uchwała  XXXV/196/2020 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy.     

   Od 1 lutego 2021 roku w Mieście Garwolin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Dla zabudowy jednorodzinnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

31 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

29 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku skorzystania przez właścicieli nieruchomości ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

62 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dla zabudowy wielorodzinnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

27 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

54 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat- mieszkańcy

Dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy nie posiadających terenu do usytuowania pojemnika na odpady, w tym nieruchomości znajdujących się w budynkach wielolokalowych wysokość opłaty stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu dla części nieruchomości na której jest prowadzona działalność oraz stawki opłaty wynoszącej 1,45 zł za m2.

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wysokość opłaty stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokalu dla części nieruchomości na której jest prowadzona działalność oraz stawki opłaty wynoszącej 2,90 zł za m2.

Uchwała w sprawie określenia metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek opłat

Miasto Garwolin informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miasta gotówką lub kartą płatniczą w godzinach od 8.00 do 14.30
 • na konto nr 69 9210 0008 0013 8455 2000 0190 – Bank Spółdzielczy o/Garwolin, tytułem “opłata za śmieci z podaniem adresu nieruchomości na której powstają odpady oraz imienia i nazwiska osoby składającej deklaracje“.
 • w następujących  terminach:
  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał.
Data publikacji
2021.01.15 16:05:10
Data zmiany
2021-01-29 10:25:00
Opublikował
Paweł Guba
Zmienił
Paweł Guba
Udostępnił
Paweł Guba
Ilość zmian
5
Autor
Paweł Guba
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
49