Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Program wychowawczy


PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA

w Garwolinie

 

OPRACOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

 • Katarzyna Gołębiewska
 • Aleksandra Krawczyk
 • Emilia Makaruk
 • Elżbieta Michalik
 • Izabela Tudek
 • Agata Wiśniewska
 • Jolanta Wójcik

POD KIERUNKIEM WICEDYREKTOR KRYSTYNY ANTOLAK

 

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY

 

1. Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z:

 • Ustawy o systemie oświaty
 • Konstytucji RP
 • Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego
 • Statutu i Regulaminów szkoły

WSTĘP

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultu Europy i świata.

Celem wychowania szkolnego jest pełny rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości.

Składa się nań:

- troska o sprawność fizyczną i zdrowie,

- panowanie nad sferą wrażeń i doznań zmysłowych,

- kierowanie harmonijnie rozwiniętą sferą uczuć,

- rozwój intelektualny,

- kształtowanie woli

- rozwój sfery duchowej.

- Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania.

- Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.

- Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.

- Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone zło i dobro w szkole jak i poza nią.

- Młodzież otrzymuje w szkole pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.

- Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów.

- Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą w sobie postawę dialogu, a w szkole powstaje klimat dialogu.

 

MISJA SZKOŁY

„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"

J. Korczak

Nasz uczeń to człowiek:

- dążący do prawdy,

- przygotowany do dalszego kształcenia i samokształcenia,

- świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy,

- umiejący pracować indywidualnie i w zespole,

- twórczo myślący,

- umiejący skutecznie porozumiewać się,

- tolerancyjny,

- odpowiedzialny za siebie i za innych,

- uczciwy i prawy,

- pogodny,

- promujący zdrowy i kulturalny tryb życia,

- szanujący wartości rodzinne,

- świadomy własnych korzeni,

- krytyczny Europejczyk, zdolny do dokonywania właściwych wyborów.

 

 

WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA

 

UCZCIWOŚĆ PRZYJAŹŃ MIŁOŚĆ

SZACUNEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOLERANCJA

SZCZEROŚĆ WRAŻLIWOŚĆ

 

ABSOLWENT ZS 5 W GARWOLINIE

 

Rozwój

intelektualny

 

Rozwój emocjonalny

 

 

Rozwój

zdrowotny

Rozwój

społeczny

jest dociekliwy, poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie

potrafi dokonać samooceny

dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo

 

potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania

i własne czyny

Potrafi realnie oceniać

własne możliwości i adekwatnie je

wykorzystywać,

jest tolerancyjny,

dba o własną godność

i szanuje innych.

prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne

planuje działania
i przewiduje ich efekty

Potrafi egzekwować swoje prawa

dba o stan środowiska przyrodniczego

dostrzega potrzeby własne

i innych

korzysta z różnych źródeł informacji

potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych

aktywnie spędza

wolny czas

umie organizować pracę

własną i zespołową

potrafi twórczo myśleć

reaguje na sugestię i krytykę

zna zagrożenia związane

z nałogami i potrafi

ich unikać

identyfikuje się w działaniu

ze społecznością szkolną
i lokalną

zna i rozwija swoje talenty, możliwości
i zainteresowania

zna i przestrzega zasady moralne

potrafi odróżniać dobro

od zła

umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej

 

PRIORYTETY SZKOŁY

 1. Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

 2. Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

 3. Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.

 4. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

 5. Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

CELE WYCHOWAWCZE

1. Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie z zespołu wspólnoty nauczycieli, uczniów, rodziców.

2. Stworzenie szkoły bezpiecznej dla ucznia, radosnej, zapewniającej równy start każdemu uczniowi.

3. Wychowanie poprzez wzorce osobowe.

4. Nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą głównie w sytuacjach konfliktowych.

5. Kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za własne czyny, szkołę, ojczyznę.

6. Wpajanie wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów w duchu sprawiedliwości, tolerancji, demokracji i wolności , szacunku dla siebie i innych.

7. Wspieranie rodziców w wychowaniu i pracy nad harmonijnym rozwojem uczniów

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

CEL GŁÓWNY

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

Budowa więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie

z zespołu

wspólnoty nauczycieli, uczniów

i rodziców

Zwyczaje i obyczaje szkolne

 • obecność Pocztu Sztandarowego w ważnych uroczystościach szkolnych i lokalnych

 • · prowadzenie szkolnej strony internetowej

 • · organizowanie ślubowania kl. I

 • · prowadzenie kroniki Szkoły

 • organizowanie jesiennych festynów o tematyce prozdrowotnej „Żyjmy zdrowo”

 • · obchody Święta Szkoły

 • · organizacja uroczystości- Andrzejki, Spotkanie opłatkowe i Wielkanocne, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Dzień Sportu

 • · przygotowanie apeli szkolnych

 • · organizacja dyskotek szkolnych i klasowych.

Praca Samorządu Szkolnego

 

 • planowanie pracy samorządu

 • uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły

 • rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej

 • organizowanie akcji charytatywnych

 • uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą

 • (opieka nad otoczeniem szkoły)

 • organizowanie czasu wolnego: działalność

 • artystyczna, rozrywkowa, kult.- oświatowa.

 • udział w tworzeniu prawodawstwa szkolnego

 • redagowanie i wydawanie gazety szkolnej.

 

Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa.

 

 • Kształcenie umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

 • Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania.

 • Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów zachowań i ich wpływ i na stosunki międzyludzkich

Kontakty i współpraca wychowawcza z rodzicami

Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:

 • ogólnoszkolne wywiadówki śródsemestralne

 • kontakty indywidualne z wychowawcą,

 • rozmowy telefoniczne i elektroniczne poprzez Dziennik Librus

 • wezwania rodziców do szkoły telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie (poprzez dziennik Librus).

 • spotkania rodziców z nauczycielami w ramach Otwartych Dni Szkoły

 • współpraca dyrekcji i Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.

 • udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki

 • diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły – ankieta, rozmowy

 • organizowanie edukacji pedagogicznej dla rodziców,

 • prowadzenie spotkań dla rodziców zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy;

  • indywidualne kontakty w celu udzielanie rodzicom porad.

  • udział rodziców w uroczystościach i bieżącym życiu szkoły

  • udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy,

  • podejmowanie uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców,

 

 

 

 

Wzajemna pomoc

w nauce i adaptacji

 • prowadzenie zajęć integrujących w klasach

 • wdrażanie zasad wypracowanych przez wychowawców,

 • prowadzenie akcji „Uczeń dla Ucznia”

 • opieka uczniów starszych nad młodszymi

 • realizacja programów rówieśniczych takich jak pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy czy mediatorzy.

Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie, integracja uczniów

w zespołach klasowych.

 • cykliczne zabawy i dyskoteki

 • uroczystości klasowe i szkolne

 • wycieczki klasowe, zielona i biała szkoła, rajdy.

 • Klasowe spotkania integracyjne

 • lekcje wychowawcze

 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem

Stworzenie szkoły bezpiecznej dla ucznia, radosnej, zapewniającej równy start każdemu uczniowi

 

 

Program działań przeciwdziałających złu, zagrożeniom
i patologii społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczestniczenie w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów

 • uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów w relacjach interpersonalnych uczeń-uczeń, uczeń-dorosły.

 • włączanie w treści programowe różnych przedmiotów szeroko pojętej promocji zdrowego stylu życia

 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów

 • podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, przestępczości i demoralizacji nieletnich

 • zwiększanie u podopiecznych zdolności wzajemnego pomagania sobie, okazywanie akceptacji, bez nastawień i uprzedzeń.

 • realizacja różnorodnych programów profilaktycznych m.in.

ü przeciwdziałających przemocy rówieśniczej,

ü ogólnorozwojowych

ü antyalkoholowych

ü antynikotynowych

ü antynarkotykowych

ü uzależnień od komputera, Internetu i

telefonu

ü przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego

 • ukierunkowanie na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metod mediacji i negocjacji

 • opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społ.,

 • poznanie i ustalanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych wychowanków,

 • współpraca ze świetlicą profilaktyczno-wychowawczą. „Przystań”.

 • eliminowanie wulgaryzmów jęz. potocznego, przemocy, cyberprzemocy.

 

 

 

Tworzenie społeczności klasowej opartej

o zasadę tolerancji, życzliwości i wrażliwości wobec kolegów i koleżanek

 

 

 

 

 

 

 • umożliwienie uczniom zaprezentowania na forum klasy i szkoły własnych zainteresowań, zdolności, umiejętności (udział w uroczystościach, apelach, koncertach, pokazach, zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach; organizacja imprez klasowych i szkolnych)

 • umacnianie poczucia własnej wartości (przestrzeganie przed bezmyślnym naśladownictwem, uczenie trudnej sztuki obrony własnego systemu wartości)

 • zajęcia – jak radzić sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi w środowisku, akceptacja w klasie i grupie koleżeńskiej

 

 

Realizacja zamierzeń wychowawczych

w zakresie bezpieczeństwa

 

Formy pomocy wychowawczej dla uczniów będących

w sytuacji zagrożenia:

ü pomoc wychowawcy klasy,

ü pomoc pedagoga i psychologa

ü współpraca z dyrekcją

ü kierowanie na badania psychol.-pedagogiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w naszej szkole,

ü współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną,

ü współpraca z policją, kuratorem, sądem dla nieletnich, pracownikami służby zdrowia, pracownikami MOPS-u i innymi osobami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności dziecka.

 

 

Pomoc w rozwiązywaniu

problemów w nauce

 • zajęcia wyrównawcze

 • pomoc wewnątrz klasowa

 • pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu

 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną, Świetlicą Profilaktyczno- Wychowawczą „Przystań”

 • programy zwiększające szanse edukacyjne uczniów

 • wsparcie dla uczniów powtarzających klasę

 • diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.

 

Niedostatek ekonomiczny

 • współpraca z MOPS-em

 • kierowanie do Świetlicy Prof.- Wychowawczej „Przystań”

 • dyskretna zbiórka odzieży

 • zwolnienia z opłat na rzecz Rady Rodziców

 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej

 • umożliwianie wyjazdu na wycieczki klasowe

 • pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami.

 • objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin o niskim statucie materialnym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Wychowanie przez wzorce osobowe

Odpowiedzialność

 

 

 

 

 

 

 

Uczciwość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancja,

szacunek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek uczniów do obowiązków szkolnych

 • Inspirowanie uczniów do szukania odpowiedzi na problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym

 • Obiektywne rozstrzyganie sporu i docieranie do jego źródeł

 • Poznawanie wzorcowych postaw z literatury, historii, nauki.

 • Poznanie osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, wybitnych indywidualności XXI wieku

 • Uczestnictwo w akcji J Owsiaka- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Udział i organizowanie akcji charytatywnych

 • Odgrywanie scenek narzucających uczniom pełnienie różnych ról (empatia)

 • Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami

 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych

 • Tworzenie sytuacji wychowawczych wymagających poszanowania godności w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, uczeń- pracownik szkoły

 • Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwej hierarchii wartości.

 • prezentowanie wybitnych postaci stających się autorytetem we współczesnym świecie (Dzień Papieski, znani działacze społeczni, politycy, przedstawiciele świata kultury, nauki i sportu).

 

 

 

 

Nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą szczególnie w sytuacjach konfliktowych i wywołujących emocje

 

 

Kultura słowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • czuwanie nad poprawnością i czystością jęz. polskiego podczas lekcji, przerw i uroczystości szkolnych;

 • rozmowa z uczniami zachowującymi się niekulturalnie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, innych uczniów…

 • kształtowanie nawyku przeproszenia za niekulturalne zachowanie oraz zwrócenie uwagi niekulturalnemu koledze

 • uczenie asertywnych zachowań i kulturalnego wyrażania własnego zdania

Uczestnictwo w kulturze

 

 

 

 

 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, filmy, spektakle, koncerty)

 • zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie podczas uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym;

 • zachęta do rozwoju czytelnictwa

 • troska o wystrój i czystość sal, korytarzy, estetykę otoczenia,

 

Estetyka

 • zwrócenie uwagi na ubiór, higienę osobistą, dostosowanie wyglądu i ubioru do sytuacji

 • spotkania na godzinach wychowawczych ze szkolną pielęgniarką

 • pokazy mody uczniowskiej

 • zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się w świetlicy i stołówce szkolnej.

Kształtowanie postaw człowieka odpowiedzialnego za swoje czyny, szkołę, środowisko, ojczyznę, a także otwartego na wartości kultury Europy i świata

 

 

Samodzielność i praca nad sobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzetelna praca

 

 

 

 

 

Wagary, ucieczki, frekwencja

 

 

 

 

 

 

 

 • dokonywanie przez uczniów samooceny własnej pracy

 • krytyczne spojrzenie na własne zachowanie
  i zachowanie kolegów ,

 • pełnienie obowiązków dyżurnego i innych zadań na rzecz społeczności uczniowskiej,

 • organizowanie przez uczniów klasowych uroczystości,

 • uczestnictwo w wycieczkach i pomoc uczniów

w ich organizacji,

 

 • premiowanie uczniów bardzo sumiennie wywiązujących się z powierzonych obowiązków.

 • odkrywanie i twórcze rozwijanie uczniowskich talentów

 

 • rozmowa z uczniem, wychowawcą, rodzicami, pedagogiem i psychologiem,

 • dotarcie do przyczyn ucieczki,

 • zwrócenie uwagi na konieczność szybkiego uzupełniania zaległości,

 • przeprowadzenie wewnątrzklasowej dyskusji

 • wpływ na ocenę z zachowania

 • Dbałość o wysoką frekwencję uczniów.

1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji.

2. Kontrola przyczyn nieobecności w szkole.

3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się od obowiązków szkolnych.

4. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów.

5. Ewidencjonowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

6. Ścisła współpraca z rodzicami.

7. Bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w szkole

8.Możliwość bieżącej kontroli obecności uczniów na zajęciach poprzez dziennik Librus

 

 

 

 

Dewastacja sprzętu

 

 

 

 

Patriotyzm i poczucie

wspólnoty lokalnej

 • powiadomienie rodziców

 • naprawienie szkody,

 • konsekwencje finansowe

 • dodatkowa praca społeczna na rzecz szkoły

 

 • uczestnictwo w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie szkoły , miasta,

 • udział w uroczystościach z okazji Dni Garwolina

 • uczestnictwo w akcji Sprzątanie Świata

 • obserwacja pracy Rady Miasta, udział w posiedzeniach otwartych Komisji,

 

 

 

Poznawanie obyczajów kultury narodów Europy

 

 • współdziałanie z instytucjami wspierającymi wychowanie: harcerstwo, CSiK, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

 • organizowanie obchodów świąt szkolnych

 • spotkania z ludźmi zasłużonymi i wybitnymi indywidualnościami naszej społeczności lokalnej

 • organizowanie apeli z okazji rocznic i uroczystości państwowy

 • poruszanie tematyki europejskiej na lekcjach.

Godne reprezentowanie Szkoły

 • udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach szkolnych i lokalnych,

 • uczestnictwo w zawodach sportowych, pokazach, olimpiadach, konkursach i akademiach.

 • właściwe zachowania podczas wycieczek.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE REALIZOWANE SĄ W RAMACH:

Ø lekcji wychowawczych,

Ø lekcji przedmiotowych,

Ø zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów

Ø klubów dyskusyjnych, zajęć świetlicowych, zajęć sportowych

Ø wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

Ø wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,

Ø wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,

Ø indywidualnej pracy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem,

Ø zajęć grupowych o charakterze psycho-edukacyjnym i terapeutycznym,

Ø akcji charytatywnych, ekologicznych,

Ø zawodów i imprez sportowych,

Ø podczas przerw śródlekcyjnych

 

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja cząstkowa – po każdym roku realizacji programu

Ewaluacja końcowa – po całkowitej realizacji programu (3 lata)

W miarę potrzeb może być poddawany ustawicznej ewaluacji i weryfikacji– program ma charakter otwarty.

 

FORMY EWALUACJI:

- obserwacja i ocena zachowań

- ankiety dla uczniów

- ankiety dla rodziców

- wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców)

- rozmowy z uczniami

- rozmowy z rodzicami

- analiza dokumentów

 

Załącznikiem do programu wychowawczego szkoły jest Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych, który podlega corocznej ewaluacji.

Program Wychowawczy został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2014 r. oraz Rady Rodziców z dnia 23.09.2014r..

 

Program opracowany na bazie Programu Wychowawczego z roku 2000 – opracowanego pod kierunkiem wicedyrektor Marii Magrowicz przez komisję w składzie: Krystyna Antolak, Agnieszka Kielak, Aleksandra Krawczyk, Joanna Moreń, Danuta Ratajczak, Hanna Wilczek oraz ankiet skierowanych do rodziców i sugestii uczniów

Data publikacji
2014.12.17 19:43:42
Data zmiany
Opublikował
Jacek Zowczak
Zmienił
Udostępnił
Jacek Zowczak
Ilość zmian
Autor
Jacek Zowczak
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
276