Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina o przeprowadzeniu konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

Na podstawie Uchwały Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

1. Przedmiot konsultacji.

Projekt Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2. Cel konsultacji.

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Uwagi i opinie złożone w trakcie konsultacji mają charakter opiniotwórczy.

3. Termin konsultacji.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji –  8 września 2016 roku.
  • Termin zakończenia konsultacji – 27 września 2016 roku.

4. Formy konsultacji.

Projekt programu podlegający konsultacji dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronie internetowej www.garwolin.pl. Z treścią projektu Programu zapoznać się można także w Wydziale Oświatowo – Społecznym tutejszego Urzędu, budynek B, pokój 39.

Konsultacje Projektu odbywać się będą poprzez:

  1. złożenie opinii na piśmie osobiście w siedzibie Urzędu,
  2. przesłanie opinii drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umg.so@garwolin.pl ,
  3. udział w spotkaniu organizowanym w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta w dniu 27 września 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach.

Data publikacji
2016.09.08 11:15:12
Data zmiany
2016-09-28 00:27:05
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2016.09.08 do 2016.09.27 
Ilość odwiedzin
49