Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja o złożeniu ofertyu na realizację zadania publicznego


W dniu 8 czerwca 2017 roku do Urzędu Miasta Garwolina wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom na realizację zadania publicznego „Lato 2017 z Przystanią”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 23 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 8 000 zł.

Zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) na podstawie oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość tego zadania, może zlecić organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu, realizację zadania publicznego.

Oferta została zamieszczona w dniu 9 czerwca 2017 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Organizacje pozarządowe. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu oferty istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących tej oferty.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo - Społecznego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, budynek B, pokój 39 lub przesłać na adres: umg.so@garwolin.pl .

Data publikacji
2017.06.09 15:33:48
Data zmiany
2017-06-21 07:57:14
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2017.06.09 do 2017.06.20 
Ilość odwiedzin
0