Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolin o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy miasta Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Garwolin

Na podstawie Uchwały Nr LXXII/297/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy miasta Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji.

Projekt Programu współpracy Miasta Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

2. Cel konsultacji.

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz wypracowanie wspólnego stanowiska co do współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku. Uwagi i opinie złożone w trakcie konsultacji mają charakter opiniotwórczy.

3. Termin konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji – 18 sierpnia 2015 roku.

Termin zakończenia konsultacji – 18 września 2015 roku.

4. Formy konsultacji.

Projekt programu podlegający konsultacji dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Garwolin oraz na stronie internetowej www.garwolin.pl. Z treścią projektu Programu zapoznać się można także w Wydziale Oświatowo – Społecznym i Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu, budynek B, pokój 39.

Konsultacje poprzez złożenie na piśmie osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej umg.so@garwolin.pl opinii do projektu Programu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach.

Data publikacji
2015.08.18 10:26:54
Data zmiany
2016-09-08 10:56:48
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
2
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2015.08.18 do 2015.09.18 
Ilość odwiedzin
1024