Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

System oceniania


SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

 

I. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

§ 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).

§3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Zapisy przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.

§ 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w Szkole, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

§ 5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.

§7.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje o nich rodziców ucznia.
 2. dla uczniów w oddziałach integracyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oceny klasyfikacyjne (semestralne i roczne) z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

§ 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia.

§ 9.1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".";

 

§ 10.

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Oceny z języka dodatkowego wpisuje się na świadectwie.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony” lub „zwolniona”

§ 11.Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru.

§ 12. Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców (na zebraniu, w wypadku nieobecności rodzica – pisemnie) na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole.

§ 13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości (opis w § 39).

§ 14.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 15. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

 1. Ocenianie w grupach „zerowych” Klasy I-III szkoły podstawowej:
  1. Ocenianie w grupach „zerowych” (wychowanie przedszkolne) jest umownym odniesieniem się do wyników w rozwoju dziecka. Stosuje się ocenę werbalną (np. aprobata, pochwała, zachęta), poprzez umowny gest (uśmiech), graficzną (znaczki) i inne komentarze nauczyciela. Taka ocena ma mobilizować dziecko do ciągłej aktywności zgodnie z możliwościami rozwojowymi, wzbudzić ciekawość poznawczą, wiarę we własne siły.
  2. Nie stawia się ocen cyfrowych.
  3. O efektach pracy w grupie „zerowej” nauczyciel informuje rodziców podczas rozmów indywidualnych, zebrań z rodzicami, dni otwartych, a ponadto poprzez prezentację wytworów prac dzieci.
 2.  

1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień."

2) Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu kart obserwacji ucznia wg załącznika nr 1 lub w skali stopniowej stosowanej w wyższych etapach edukacyjnych , zgodnie z § 15 ust 2 pkt5 i 6. Każdy wychowawca klas I-III raz na 2 miesiące wypełnia kartę obserwacji lub kartę ocen bieżących i udostępnia ją do wglądu zainteresowanym rodzicom podczas spotkań przynajmniej 2 razy w ciągu semestru.

3) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne (roczne) w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego według załącznika nr 2. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego (rocznego) świadectwa opisowego podczas półrocznego (rocznego) spotkania z rodzicami. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”.
W klasach III dopuszcza się uzupełnienie oceny opisowej oceną w skali stopniowej stosowanej w następnych etapach edukacyjnych.

4) Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

5) Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 5.

6) Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 1. klasy od IV wzwyż:

1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 2. rozumienie materiału naukowego,
 3. umiejętności stosowania wiedzy,
 4. kultura przekazywania wiadomości.

2)Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

 1. odpytywanie ustne;
 2. sprawdziany pisemne;
 3. prace domowe;
 4. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
 5. estetyka zeszytu przedmiotowego;
 6. ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
 7. działalność pozalekcyjna ucznia.

3)Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

4)Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.

5)Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg skali zawartej w tabeli nr 1, stosując wymienione w niej ogólne kryteria oceniania.

6)Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.

7)Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności, systematyczność pracy ucznia oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

8)Oceny cząstkowe zapisywane w dzienniku lekcyjnym mogą być opatrzone przez nauczyciela przedmiotu tzw. legendą czyli informacją dotyczącą zakresu materiału, którego dotyczy dana ocena. Takie zapisy mogą ułatwić wychowawcy przekazanie rodzicom informacji o postępach w nauce dziecka.

9)Szczegółowe informacje o poszczególnych ocenach otrzymuje rodzic podczas zebrań i dni otwartych szkoły oraz może śledzić na bieżąco postępy swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny.

10)Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców z początkiem nowego semestru.

Tabela nr 1. Ogólne kryteria ustalania stopni bieżących klasyfikacyjnych

Stopień

Stopień
wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

(cel)

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry

(bdb)

Zakres i jakość wiadomości:

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

4

dobry

(db)

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

3

dostateczny

(dst)

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2

dopuszczający

(dop)

Zakres i jakość wiadomości:

Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

niedostateczny

(ndst)

 

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literacki

 

§ 16. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 5 obszarów zachowania, a dla uczniów klas II gimnazjum6 obszarów, które podlegają ocenie w skali od 1-6:

 

1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2.Frekwencja;

3.Kultura osobista;

4.Dbałość o własny rozwój;

5.Praca na rzecz klasy i szkoły;

6.Projekt edukacyjny.

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1. wzorowe;

2. bardzo dobre;

3. dobre;

4. poprawne;

5. nieodpowiednie;

6. naganne, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 17.1. KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

Obszary zachowania

Kryteria sukcesu

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 • Osiąganie rezultatów w nauce na miarę swoich możliwości – 1pkt.
 • Zachowanie na lekcji – 2pkt. (3 uwagi – 0 pkt.)
 • Zachowanie na przerwach i w stołówce podczas obiadu – 1pkt. (3 uwagi – 0 pkt.)
 • Zachowanie na uroczystościach szkolnych – 1pkt. (2 uwagi – 0 pkt.)
 • Zachowanie na wycieczkach szkolnych – 1pkt. (1 uwaga – 0 pkt.)

2. Frekwencja

Uczeń:

 • na 6 punktów ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione i nie ma spóźnień;
 • na 5 punktów ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione i ma maksymalnie 3 spóźnienia;
 • na 4 punkty ma maksymalnie 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 5 spóźnień
 • na 3 punkty ma maksymalnie 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 10 spóźnień
 • na 2 punkty ma maksymalnie 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 15 spóźnień
 • na 1 punkt ma maksymalnie 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i maksymalnie 20 spóźnień
 • 0 punktów jeżeli ma więcej niż 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i więcej niż 20 godzin spóźnień

3. Kultura osobista

Uczeń:

 • Posiada odpowiedni strój (przykryte ramiona, plecy, brzuch), nie stosuje makijażu, nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, zmienia obuwie, dopuszczalna dyskretna biżuteria – 1 pkt.
 • Okazuje szacunek nauczycielom i innym osobom w szkole i poza szkołą (kłania się, wykonuje prośby i polecenia nauczycieli, nie jest arogancki podczas rozmowy, dba o poprawne słownictwo, nie krzyczy na korytarzu) – 1 pkt.
 • Dba o mienie szkoły i innych osób (nie niszczy i nie zaśmieca szkolnego otoczenia ) – 1pkt.
 • Nie przesiaduje w szatni podczas lekcji i przerw – 1pkt.
 • Używa telefonu komórkowego w szkole zgodnie z regulaminem – 1 pkt.

4. Dbałość o własny rozwój

Uczeń:

 • Bierze udział w konkursach i zawodach szkolnych 1 pkt.
 • Bierze udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych 1 pkt.
 • Ma osiągnięcia w konkursach i zawodach szkolnych 1 pkt.
 • Ma osiągnięcia w konkursach i zawodach pozaszkolnych 1 pkt.
 • bierze udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole lub poza szkołą - 2 pkt.

 

5. Praca na rzecz klasy i szkoły
 • Pracuje na rzecz klasy (m. in.: wypełnia obowiązki dyżurnego – 2pkt.
 • Pracuje na rzecz szkoły – 2pkt.
 • Pomaga kolego i koleżankom – sporadycznie – 1pkt., systematycznie – 2pkt.

6. Projekt edukacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

 • Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. – 6 pkt.
 • Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. – 5 pkt.
 • Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. Pozytywnie reagował na uwagi zespołu i opiekuna projektu. – 4 pkt.
 • Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. – 3 pkt.
 • Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 2 pkt.
 • Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu
  i opiekunem projektu a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna. – 1 pkt.
 

 


 

2.Przeliczenie punktów na oceny semestralne, roczne (bez projektu):

27 – 30 pkt. – ocena wzorowa

23 – 26 pkt. – ocena bardzo dobra

18 – 23 pkt. – ocena dobra

13 – 17 pkt. – ocena poprawna

8 – 12 pkt. – ocena nieodpowiednia

0 – 7 pkt. – ocena naganna

3.Przeliczenie punktów na oceny semestralne, roczne (z projektem):

33 – 36 pkt. – ocena wzorowa

27 – 32 pkt. – ocena bardzo dobra

21 – 26 pkt. – ocena dobra

15 – 20 pkt. – ocena poprawna

9 – 14 pkt. – ocena nieodpowiednia

0 – 8 pkt. – ocena naganna

4.Ocenę roczną ze sprawowania uczeń uzyskuje za punkty uzyskane w 2 semestrze w obszarach 1,2,3,5 oraz za punkty uzyskane przez cały rok w obszarze 4 (osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych).

5.Dodatkowe elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania uczniów:

 1. Ze względu na postępujące zjawisko palenia papierosów, e-papierosów i zażywania narkotyków dopalaczy, alkoholu, leków przez uczniów ustala się, że uczeń zauważony na używaniu wyżej wymienionych środków nie może mieć oceny wyższej niż ocena poprawna; uczeń wielokrotnie dopuszczający się tych czynów nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.

 2. Ze względu na występujące zjawisko nagminnego używania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych przez uczniów ustala się, że uczeń fotografujący lub nagrywający innych bez ich zgody, albo udostępniający materiały obrażające innych nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawną.

 3. Uczeń, który wchodzi w konflikt z prawem, zdarzają mu się zachowania przestępcze (kradzieże, wyłudzenia, rozboje, zakłócanie spokoju publicznego), swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych kolegów otrzymuje ocenę naganną.

 4. Uczeń, który zachowuje się w sposób arogancki w stosunku do rówieśników i osób starszych, notorycznie otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie może uzyskać oceny wyższej niż ocena poprawna. (ubliża, poniża, wielokrotnie nie wykonuje poleceń, kłóci się z nauczycielami, używa nieodpowiedniego słownictwa, mówi podniesionym tonem do osób dorosłych itp.)

§ 18. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca ocena zachowania uczniów może być ustalana w skali przewidzianej do wyższych etapów edukacyjnych (zgodnie z § 16 i 17) śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na śródrocznym (rocznym) świadectwie opisowym wg załącznika nr 2 do niniejszego systemu oceniania.

§ 19. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkoły (sekretariat szkoły), innych uczniów klasy oraz dostępnych w szkole informacji od: rodziców, mieszkańców miasta i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje szkoła.

§ 20. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

§ 21.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 22. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać kartkówki uczniów do końca roku szkolnego.

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

2)rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

3)Nauczyciel powinien udostępnić uczniom na ich prośbę sprawdzony pisemny sprawdzian do kserowania, odnotowując na zwróconym tego samego dnia oryginale pracy pisemnej, fakt przekazania kopii.

5. Klasy I-III szkoły podstawowej:

 1. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

6. Klasy od IV wzwyż:

1)Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

2)Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu.

3)Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. Uczeń może się poprawiać tylko podczas pozalekcyjnych konsultacji przedmiotowych nauczyciela. Poprawa nie może się odbywać podczas zajęć dydaktycznych nauczyciela i ucznia.

4)Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, uznaje się tę ocenę jako uzupełnienie wiadomości ale poprzednia niższa ocena jest odzwierciedleniem niesystematycznej pracy ucznia.

5)Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.

6)Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.

7)Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

7. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

 1. bardzo dobry - 91 - 100% maks. liczby punktów,
 2. dobry - 75 - 90% maks. liczby punktów,
 3. dostateczny - 50 - 74% maks. liczby punktów,
 4. dopuszczający - 30 - 49% maks. liczby punktów,
 5. niedostateczny - 0 - 29% maks. liczby punktów.

Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

§ 23. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

§ 24. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

§ 25. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

§ 26. Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli klas od IV wzwyż kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych umiejętności czy zdobytej wiedzy. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta przechowywana jest w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.

§ 27. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

§ 28.

 

1.Dokumentację postępów w nauce szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym.

2.Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest ustalana, jako średnia ważona z ocen bieżących.

3.Ocena roczna jest średnią ważoną ze wszystkich ocen z całego roku.

4.Średnią ważoną obliczamy według wzoru:

gdzie x oznacza średnią ważoną, w1,w2, … wn – wagi kolejnych ocen, x1, x2, … xn - kolejne oceny

5. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel kieruje się matematyczną zasadą zaokrąglania liczb. (Przykład: Jeżeli dziennik elektroniczny pokazuję średnią końcową 4,5 nauczyciel wystawia ocenę końcową bardzo dobrą, jeżeli dziennik pokazuje średnią niższą np. 4,49 nauczyciel wystawia ocenę dobrą)

6.Dopuszcza się możliwość wystawiania oceny innej niż to wynika ze średniej, uwzględniając inne czynniki np., aktywność, zaangażowanie, dodatkowe prace, znaczne opuszczenie w nauce …)

7.Ustala się następujące wagi ocen:

a.praca klasowa - 4,

b.sprawdzian – 3,

c.kartkówka – 2,

d.odpowiedź ustna – 2,

e.aktywność – 1

f.praca na lekcji – 1,

g.praca domowa – 1

h.dyktando – 3,

i.czytanie – 2,

j.słuchanie – 2,

k.pisanie – 2,

l.recytacja – 2,

m.mapa – 2,

n.udział w konkursie szkolnym – 3,

o.udział w konkursie pozaszkolnym – 4,

8. Ocenianie wychowania fizycznego:

 1. wagi wszystkich ocen z wychowania fizycznego wynoszą 1 z wyjątkiem ocen za udział w zawodach sportowych,
 2. udział w zawodach sportowych szkolnych (w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych na terenie szkoły) - jedna ocena celująca z wagą 1 za daną dyscyplinę sportową w semestrze,
 3. udział w zawodach sportowych pozaszkolnych - jedna ocena celująca z wagą 4 za daną dyscyplinę sportową w semestrze (Osiągnięcia sportowe powinny być udokumentowane i przedstawione nauczycielowi wychowania fizycznego przez ucznia),
 4. w przypadku wybitnych osiągnięć ucznia, w danej dyscyplinie sportowej, nauczyciel może wystawić dodatkową ocenę celującą z wagą 4 w semestrze za reprezentowanie szkoły, miasta i kraju na zawodach sportowych,
 5. zawody pozaszkolne, SZS i inne są tak samo traktowane.

9. Nauczyciel może wprowadzić inne wagi ocen nie przewidziane w systemie, jeżeli wcześniej zapoznana z tym uczniów.

10. Ustala się:

a.wartość "+" podczas obliczania średniej ocen jako +0,50. (Przykład 4+ jest równoważne 4,50)

b.wartość "-" podczas obliczania średniej ocen jako -0,25. (Przykład 5- jest równoważne 4,75)

§ 29. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

§ 30. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 2 ocen bieżących wystawionych podczas różnorod­nych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.

§ 31. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 32. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do Dyrektora Szkoły.

§ 33. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 34. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§ 35. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem, w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.

a.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

b.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 36. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

§ 37. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 38. 1. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Szkoły. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i można ją poprawić tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

§ 39.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
 2. kierownicze - jako przewodniczący komisji,
 3. wychowawca klasy,
 4. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 5. pedagog,
 6. psycholog,
 7. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 8. przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b.skład komisji,

c.termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

d.zadania (pytania) sprawdzające,

e.wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

f.w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

g.skład komisji,

h.termin posiedzenia komisji,

i.wynik głosowania,

j.ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 40.1 Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do Dyrektora Szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń (lub jego rodzice) dowiadują się w sekretariacie szkoły lub z tablicy ogłoszeń na parterze szkoły najpóźniej w dniu 15 sierpnia danego roku szkolnego.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora szkoły.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

11. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum:

·jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

·w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w § 32, z zastrzeżeniem § 38 i 49 ust. 4.

·Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 41. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie.

§ 42. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 43. Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

§ 44. W sprawach nie uregulowanych w tym dokumencie mają zastosowanie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

 

II. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

 

Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej i po klasie III gimnazjum. Zasady przeprowadzania tych sprawdzianów regulują odrębne przepisy.

 

Szkolny system oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 6 września 2005r.

Ostatnie modyfikacje zatwierdzono 15 września 2014 roku. (kolor czerwony)

Data publikacji
2014.11.25 14:09:34
Data zmiany
Opublikował
Jacek Zowczak
Zmienił
Udostępnił
Jacek Zowczak
Ilość zmian
Autor
Jacek Zowczak
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
312