Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Struktura oraganizacyjna przedszkola


Godziny pracy przedszkola
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

Ilość miejsc w przedszkolu - 137

Ilość oddziałów - 6

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola

 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców

Zasady współpracy organów przedszkola:

 • Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;

 • Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola;

 • Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

 • Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;

 • Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń;

 • Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu;

 • Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;

 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola;

 • Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w ust Statutu Przedszkola nr 8 w Garwolinie;

 

Organem prowadzącym przedszkola jest Urząd Miasta w Garwolinie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 

 

Data publikacji
2014.12.18 11:12:41
Data zmiany
2017-09-26 14:40:03
Opublikował
Anna Lodowska
Zmienił
Anna Lodowska
Udostępnił
Anna Lodowska
Ilość zmian
2
Autor
Anna Lodowska
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2014.12.18  
Ilość odwiedzin
379