Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), za pośrednictwem Platformy zakupowej (zwana dalej „Platformą” lub „Systemem”) https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami zawarte zostały w SIWZ. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://miastogarwolin.ezamawiajacy.pl/, zgodnie z zapisami SIWZ.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy) oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji
2019.11.15 13:29:41
Data zmiany
2019-11-15 13:34:34
Opublikował
Paweł Barcikowski
Zmienił
Paweł Barcikowski
Udostępnił
Paweł Barcikowski
Ilość zmian
4
Autor
Paweł Barcikowski
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2019.11.15  
Ilość odwiedzin
169