Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Burmistrz Miasta Garwolina dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Wnioski, składane są zgodnie ze wzorami elektronicznymi określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny,  zamieszczonymi w PIU Emp@tia. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w inny sposób zapewniony w PIU Emp@tia potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia należy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel. 22 529-06-60  (Departament Polityki Rodzinnej).

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy ten numer nadano,
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, wydaną przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 4. odpowiednio: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku, a w przypadku klubu dziecięcego pozytywną opinię Burmistrza Miasta potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym,
 5. w przypadku osoby fizycznej - zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
 7. w przypadku osoby fizycznej- numer PESEL,
 8. informacje o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
 10. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
 11. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Do wniosku dołącza się:

 1. oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 w postaci elektronicznej lub
 2. elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 po uwierzytelnieniu ich za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie teleinformatycznym Emp@tia, potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Garwolina.

Opłaty

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 z późn. zm.)  wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Miasta Garwolina.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Garwolina, zgodnie z uchwałą Nr XII/53/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 sierpnia 2011 roku, wynosi 1% od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłatę za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Garwolina należy wnieść na numer rachunku bankowego:

79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 Bank Spółdzielczy O/Garwolin

Termin:

Burmistrz Miasta Garwolina dokonuje wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego w terminie 7 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Garwolina kompletnego wniosku o wpis do rejestru. W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje publiczne,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

 

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

Rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
lub klubie dziecięcym. Zasady i wysokość odpłatności określa podmiot, prowadzący  żłobek lub klub dziecięcy.

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Data publikacji
2018.08.24 09:51:03
Data zmiany
2018-08-24 09:59:17
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Iwona Kot
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
54